ارسال درخواست

سیستم تزریق مواد شیمیایی

:: سیستم تزریق مواد شیمیایی، متشکل از بخش‌های مختلفی مانند مخزن تولید مواد شیمیایی، دوزینگ پمپ، مخزن تزریق مواد شیمیایی، همزن الکتریکی ، تابلو برق و شاسی می‌باشد که با توجه به فرایند موردنظر و ظرفیت موردنیاز، طراحی می‌شود. این سیستم برای تزریق مواد شیمیایی مختلف و تنظیم زمان و مقدار آن کاربرد دارد که این مواد عبارت است از:

  1. هیپوکلریت کلسیم و سدیم (کلرزنی)
  2. متا بی سولفیت سدیم (SMBS)
  3. آنتی اسکالانت (Antiscalant)
  4. سود (NaOH) و آهک (Ca(OH)2)
  5. اسید سولفوریک (H2SO4) و اسید کلریدریک (HCl)

طراحی و پشتیبانی فنی: بینا پرداز یکتا