حذف دی اکسید کربن و سایر ترکیبات فرار آب

:: ترکیبات فرار موجود در فاز مایع (مانند ترکیبات آلی فرار) را می‌توان توسط جریان هوا از آن جدا نمود. این فرایند جداسازی را عموما در برج‌های جذبی هوا انجام می‌دهند. این برج ها برای شکستن آب به ذرات ریز و سهولت در انتقال ترکیبات فرار از فاز آب به هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سیستم‌ها فرض اولیه بر این است که جریان اتمسفر می‌تواند مکش مناسبی برای هوا و ترکیبات فرار جداسازی شده ایجاد کند، در غیر این صورت یک پمپ مکش نیز در بالای برج تعبیه می‌شود.

:: برج های پرشده جداسازی گازمعمولا برای حذف ترکیبات فرار(مانند تتراکلرواتیلن، تری کلرو اتیلن،آمونیاک، دی اکسید کربن و ...) از آب استفاده می‌شوند. استفاده از این سیستم برای تصفیه آب های زیرزمینی آلوده شده با ترکیبات آلی فعال که ناشی از نشت مخازن زیرزمینی ویا دفع نامناسب زباله ها می‌باشد، استفاده می‌گردد.

:: هرچه سطح تماس و زمان تماس هوا با آب بيشتر باشد درصد جزء فرار دفع شده ازآب بيشتر خواهد بود، براي ايجاد شرايط فوق برج را به صورت سيني دار مي سازند و يا داخل برج را از پرکن هاي پلاستيکي يا سراميکي پر مي کنند. پرکن ها قطعات مشخصي هستند که نسبت سطح به حجم آن ها زياد است به عبارتي سطح ويژه زيادي دارند بنابراين امکان تماس بيشتر آب با هوا را فراهم مي کنند.

شرح کلی سیستم حذف گاز دی اکسیدکربن از آب


1- سیستم تزریق اسید کلریدریک :

:: جهت سهولت در جداسازی گازهای محلول در آب،PH آب ورودی توسط سیستم تزریق اسید تنظیم می‌گردد.2- دمنده هوا:

:: برای تامین هوای موردنیاز سیستم از یک دمنده هوا با قدرت موتور متناسب و سرعت جریان تنظیم شده استفاده می‌گردد. این دمنده، هوای تازه را با کمترین درصد گاز دی‌اکسیدکربن، به داخل برج جداسازی منتقل می‌کند.3- برج جداسازی گاز(Stripping Tower) :

:: بخش اصلی سیستم حذف دی اکسیدکربن از گاز،در این برج عمل جداسازی گاز دی اکسید کربن انجام خواهد شد. برج های پرشده با جریان غیرهمسو طراحی می‌شوند. آب آلوده توسط نازل از بالای برج بر روی سینی‌های پرشده با پرکن پاشیده می‌شود. هوای تازه نیز توسط دمنده هوا از پایین برج دمیده می‌شود. با تماس جریان گاز با آب آلوده، دی اکسیدکربن از فاز مایع وارد فاز گاز شده و همراه با آن از بالای برج خارج می‌شود. در صورت بالا بودن میزان اجزای آلوده در جریان گاز، از یک فیلتر تصفیه هوا استفاده می‌شود.

:: در این برج از پرکن های های با جنس پلی پروپیلن استفاده می شوند . این پرکن ها در سیستم های آبی و غیر آبی قابل استفاده می باشند . از مزایای این پر کن ها می‌توان مواردی چون: سبک بودن، تنوع در شکل، بی اثر بودن در مقابل مواد شیمیایی، ایجاد افت فشار کم در برج و نیز قیمت مناسب آنها را نام برد.

شماتیک فرایند حذف دی اکسید کربن


طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی فنی: مقداد شکیبا